اهداف مرکز توانبخشی و خانه سالمندان امید

• نگهداری درمان و توانبخشی از معلولان ،سالمندان
• کمک به نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه و اشتغال زنان سرپرست خانوار برای تامین نیازهای مالی و زندگی
• برنامه ریزی و تشکیل گروههای نیکوکاری برای خدمت به مددجویان و جلب کمک های نقدی و غیرنقدی
• ایجاد محیط امن برای زندگی معلولان و سالمندان
• معرفی موسسه در سطح ملی و بین المللی برای جلب کمک های مادی و معنوی