آدرس مرکز سالمندان : اصفهان – میمه – خیابان سعدی – کوچه شهید ستاری – مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان و معلولین امید

آدرس فروشگاه : اصفهان – میمه – خیابان شریعتی – نرسیده به مدرسه راهنمایی پروین اعتصامی
شماره تماس فروشگاه : ۴۵۴۲۷۹۷۱

آدرس خیریه : اصفهان – میمه – خیابان امام حسین – کوچه شهید نیکونام – تکیه اباعبدالله
شماره تماس خیریه : ۴۵۴۲۷۴۴۵